หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตผลจากสัตว์หลากหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากสัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากสัตว์ปีก สุกร โค-กระบือ และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม ส่วนสัตว์น้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น อุตสาหกรรมเหล่านี้นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา  ในขณะเดียวกันของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนับวันจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดี  ซึ่งอาจทำได้หลาย ๆ วิธี เช่น การกำจัดของเสียที่จุดสุดท้ายของกระบวนการ (End of Pipe Treatment) การกำจัดของเสียที่แหล่งกำเนิด (Source Treatment) การลดปริมาณของเสีย (Waste Minimization) ในที่สุด อาจถึงขั้นไม่ทิ้งของเสียออกนอกโรงงานเลย (Zero Discharge) การวางแผนการผลิตแบบครบรูปแบบ (Total Integrated Process Planning)  จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานให้มากที่สุด เพราะของเสียจากโรงงานหนึ่งอาจนำไปเป็นวัตถุดิบอีกโรงงานหนึ่ง (Waste Exchange) หรืออาจนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอย่างอื่นภายในโรงงานเองก็ได้ (Waste Utilization) ทั้งนี้อาจต้องผ่านกระบวนการแยกของดีออกจากของเสีย (Waste Extraction) หรือนำไปใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) โดยตรงก็ได้ การสำรวจ ศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียภายในโรงงาน เป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยคำนึงถึงการลดของเสียที่มาจากการผลิตให้น้อยที่สุด  ทั้งนี้ไม่เพียงแต่สามารถลดปริมาณของเสียแล้วยังเป็นการเพิ่มคุณค่าของของเสีย ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบำบัดอีกทางหนึ่งด้วย อันเป็นผลดีต่อโรงงาน ช่วยลดต้นทุนในภาพรวมทั้งหมดของโรงงาน และก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติในส่วนรวมในเชิงของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้คงสภาพที่ดีอยู่ตลอดไป
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มคุณค่าและการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียภายในโรงงาน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นหน่วยงานระดับคณะและมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรง มีศักยภาพทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ และความพร้อมด้านบุคลากรในการให้บริการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาแนะนำ มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับ
ดังนั้น จึงได้ยื่นเสนอข้อเสนอโครงการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์ เพื่อรับดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

 

คุณสมบัติของสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ

เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ดังต่อไปนี้

    • โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ
    • โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำนม
    • โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ