วิธีการสมัครและสอบถามรายละเอียด

ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณสนธยา บุญประเสริฐ

ฝ่ายธุรกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๑๕๑๘ ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

โทร.๐ ๒๙๑๓ ๒๕๐๐ ต่อ ๒๖๑๘ โทรสาร ๐ ๒๕๘๕ ๓๙๐๒

E-Mail :

sbp_th@hotmail.com

chv_th@hotmail.com

wir@kmutnb.ac.th


สิ้นสุดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
28 กุมภาพันธ์ 2554