หลักสูตรฝึกอบรม

เรื่อง การจัดการของเสียและการเพิ่มคุณค่าของเสีย
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการของเสียและการเพิ่มคุณค่าของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group of Activity)
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียและการเพิ่มคุณค่าของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์

ระยะเวลาอบรม                  
2 วันๆละ 6 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม         
ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน และพนักงานในกระบวนการผลิต

จำนวนผู้เข้าอบรม
60 คน (3 คน x 20 โรงงาน)
วิทยากร
รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง , รศ.ดร. กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และทีมงาน
วันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2554

 1. แนวคิดและหลักการจัดการของเสียและการเพิ่มคุณค่าของเสีย
 2. เทคโนโลยีการจัดการของเสียและการเพิ่มคุณค่าของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ
  1. กรณีศึกษาตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติการค้นหาปัญหาในกระบวนการผลิต
 3. เทคโนโลยีการจัดการของเสียและการเพิ่มคุณค่าของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์น้ำ และกรณีศึกษาตัวอย่าง
  1. กรณีศึกษาตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติการค้นหาปัญหาในกระบวนการผลิต
 4. เทคโนโลยีการจัดการของเสียและการเพิ่มคุณค่าของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากน้ำนมสัตว์ และกรณีศึกษาตัวอย่าง
  1. กรณีศึกษาตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติการค้นหาปัญหาในกระบวนการผลิต

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

 • จัดแบ่งกลุ่มสมาชิกตามประเภทอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์
 • กิจกรรมกลุ่มระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดมาตรการแก้ไข เพื่อการจัดการของเสียและการเพิ่มคุณค่าของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์
 • นำเสนอผลงานกลุ่ม และตอบข้อซักถาม
 • นำผลงานกลุ่มที่ได้รับไปขยายผลเพื่อปฏิบัติในโรงงานจริง โดยที่ปรึกษาให้คำแนะนำ