ขอบเขตวิธีการดำเนินงาน

  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการของเสียและการเพิ่มคุณค่าแก่วัตถุดิบของเสียที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  คัดเลือกประเภทหรือชนิดของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
  2. จัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการ แนวทางการดำเนินงานและเชิญชวนโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการ   โดยการจัดสัมมนา จำนวน 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 100 คน (1-2 คนต่อโรงงาน) เป็นต้น
  3. รับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 โรงงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานของแต่ละโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
  4. ฝึกอบรมบุคลากรของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการในด้านการจัดการของเสีย การเพิ่มคุณค่าของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต  จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน (3 คนต่อโรงงาน)
  5. ดำเนินกิจกรรมในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น การสำรวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลให้คำปรึกษาแนะนำ ศึกษาความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ สรุป ประเมินผล เป็นต้น
  6. จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละโรงงาน  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลการสำรวจ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  จัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
  7. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่ผู้แทนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน (2 คนต่อโรงงาน) ณ โรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในการจัดการของเสียหรือเพิ่มคุณค่าของเสียจำนวน 2 โรงงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม โดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง นำเสนอผลการดำเนินงาน บทเรียนที่ได้และการนำไปประยุกต์ใช้จากสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
  8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโรงงาน  รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
  9. จัดทำคู่มือเทคโนโลยีการจัดการและเพิ่มคุณค่าของเสีย จำนวน 1 เรื่อง โดยใช้ตัวอย่างจากกรณีศึกษาของโรงงานที่ประสบความสำเร็จไม่น้อยกว่า 2 ประเภทอุตสาหกรรม ๆ ละ 2 โรงงาน จัดทำเป็นรูปเล่มและรูปแบบของคอมแพ็กดิสก์ (CD) จำนวน 500 ชุด  และจัดส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 300 โรงงาน
  10. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้  นำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและผลการดำเนินงานของโครงการให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 100 คน (1-2 คนต่อโรงงาน)

หมายเหตุ
1.  การดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5.1 ถึง 5.10 คณะกรรมการประสานและรับมอบงาน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะต้องสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาทำงานโครงการและที่ปรึกษาจะต้องอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบหรือศึกษาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติม
2.  จัดหาเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน มาปฏิบัติงานประจำกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

มกราคม 2554 ถึง กันยายน 2554

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการและเพิ่มคุณค่าของเสียภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้โรงงานสามารถเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิตโดยการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสีย
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • บุคลากรของโรงงานได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะการจัดการของเสียและการคุณค่าของเสียในกระบวนการผลิต
 • โรงงานได้รับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านของเสีย
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์มีคู่มือเทคโนโลยีการจัดการและเพิ่มคุณค่าของเสียเพื่อใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง