โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

วัตถุประสงค์


1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากของเสียของโรงงาน อุตสาหกรรมไปสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม

2) เพื่อนำผลการศึกษาความเป็นไปได้ไปสู่การลงมือปฏิบัติการจริง สร้างความมั่นใจในการสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรมครบ วงจร (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ)

3) เพื่อการเผยแพร่และขยายผลไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย