โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

กลุ่มเป้าหมาย


1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่าง หนึ่ง ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 8

2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่าง ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 34

3) โรงงานประกอบกิจการทำเครื่องเรือน ตกแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นที่ไม่ใช่พลาสติกอัดขึ้นรูป ประเภทหรือ ชนิดโรงงานลำดับที่ 37