โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ด้านผลผลิต


1) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่ น้อยกว่า 3 ประเภทอุตสาหกรรม

2) ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย

3) ชนิดกากของเสียที่เพิ่มคุณค่า ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ด้านผลลัพธ์


       ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีขั้นตอนและวิธีการในการ บริหารจัดการกากของเสีย สร้างคุณค่าเพิ่มกากของเสีย โดยคิดเป็น มูลค่าเชิงเศรษฐกิจรวมของโครงการ ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาทต่อปี


สูตรการคำนวณมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจรวม = ผลรวม (มูลค่ากากของเสียหลังการ ปรับปรุง - มูลค่ากากของเสียก่อนการปรับปรุง) ของทั้ง 10 โรงงาน