โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน


1. การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับชนิดและปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น พร้อมกำหนดแนวทางการจัดการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับของเสียดังกล่าว


2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มกากของเสียของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility) ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) และความเป็นไปได้ด้านการตลาด (Marketing Feasibility)


3. การดำเนินงานเชิงปฏิบัติการในการนำผลการศึกษาความเป็นไปได้ไปสู่การปฏิบัติจริง สร้างความมั่นใจในการสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ