โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

แผนการดำเนินงาน (Action Plan)


ลำดับ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน

 

 

 

1

จัดเตรียมความพร้อมในและรายละเอียดขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ

 • ติดต่อประสานงานทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ
 • จัดทำขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ

2

จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

 • จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อติดตามควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและส่งมอบงานทันกำหนด

3

ส่งมอบงาน
งวดที่ 1 (Inception Report)

 • จัดทำรายงานฉบับที่ 1
 • จัดทำหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 1
 • จัดทำหนังสือเรียกเก็บเงินค่าที่ปรึกษางวดงานที่ 1
 • ส่งรายงานงวดที่ 1 ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2556
 • นำเสนอแผนงานเพื่อผ่านความเห็นชอบ

4

จัดประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ

 • ประชุมทีมงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 • มอบหมายงานผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โครงการ
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการได้แก่ Web Site และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
 • รวบรวมรายชื่อโรงงานลำดับที่ 8 , 34 , 37
 • จัดทำเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการ
 • จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการลงนามโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งโดยตรงให้กับสถานประกอบการ และ/หรือ ส่งผ่านทางสมาคมฯ สภาอุตสาหกรรม นักวินิจฉัย และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ติดตามรวบรวมหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการ

5

คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 10 โรงงาน

 • จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ
 • นำเสนอคณะกรรมการประสานและรับมอบงานเห็นชอบ
 • ดำเนินการคัดเลือกโรงงานตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • นำเสนอคณะกรรมการประสานและรับมอบงานเห็นชอบ
 • จัดทำหนังสือแจ้งโรงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทราบอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการของโรงงานและที่ปรึกษา รวมทั้งแจ้งรายชื่อที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาร่วมกับโรงงาน เพื่อนัดหมายเข้าไปทำงานร่วมกันต่อไป

6

ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1) ภายใน 3 เดือน

 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
 • จัดทำหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2
 • จัดทำหนังสือเรียกเก็บเงินค่าที่ปรึกษางวดงานที่ 2
 • ส่งรายงานงวดที่ 2 ภายใน 15 เมษายน 2556
 • นำเสนองานงวดที่ 2 เพื่อผ่านความเห็นชอบ

7

สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับชนิดและปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น พร้อมกำหนดแนวทางการจัดการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับของเสียของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

 • ติดต่อนัดหมายโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
 • สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการ และผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดการของเสียของโรงงานเกี่ยวกับรายการกากของเสียและการบริหารจัดการเพิ่มคุณค่ากากของเสีย
 • สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นของโรงงาน โดยพิจารณาจากวัตถุดิบหลักเป็นสำคัญ
 • คัดเลือกชนิดกากของเสียที่มีศักยภาพสูงในการสร้างคุณค่าเพิ่ม โดยวิธีการ Focus Group โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและตัดสินใจคัดเลือกชนิดกากของเสีย 1 รายการ เพื่อการสร้างคุณค่าเพิ่มต่อไป
 • กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกากของเสียเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม
 • ศึกษาแนวทางการเพิ่มคุณค่ากากของเสียด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ
 • ตัดสินใจคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกากของเสียที่เหมาะสม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการ Focus Group โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมกับผู้ประกอบการ

8

ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มกากของเสียของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งความเป็นไปได้ด้านการตลาด, ด้านเทคนิค, ด้านการปฏิบัติงาน, ด้านเศรษฐศาสตร์

 • ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด (Marketing Feasibility)
 • ศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility)
 • ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility)
 • ศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)
 • สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในทุกๆด้าน เพื่อนำเสนอผู้บริหารโรงงานเห็นชอบ

9

ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) ภายใน 5 เดือน

 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
 • จัดทำหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 3
 • จัดทำหนังสือเรียกเก็บเงินค่าที่ปรึกษางวดงานที่ 3
 • ส่งรายงานงวดที่ 3 ภายใน 15 มิถุนายน 2556
 • นำเสนองานงวดที่ 3 เพื่อผ่านความเห็นชอบ

10

ดำเนินการเชิงปฏิบัติการในการนำผลการศึกษาความเป็นไปได้ไปสู่การปฏิบัติจริง สร้างความมั่นใจในการสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

 • ดำเนินการเชิงปฏิบัติการในการนำผลการศึกษาความเป็นไปได้ มาดำเนินการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับโรงงานที่มีความพร้อมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสร้างคุณค่าเพิ่มจากกากของเสีย
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มคุณค่ากากของเสียของแต่ละโรงงาน และนำเสนอให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

11

จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มกากของเสียของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 500 เล่ม

 • คัดเลือกกรณีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากผลการดำเนินงานของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม
 • จัดทำรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มจากกากของเสีย จำนวนไม่น้อยกว่า 500 เล่ม เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ
 • มอบรายงานผลการศึกษาฯ ให้กับคณะกรรมการประสานและรับมอบงานเพื่อเผยแพร่ขยายผลในการสร้างคุณค่าเพิ่มจากกากของเสียอย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

12

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน 8 เดือน

 • จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
 • จัดทำหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 4
 • จัดทำหนังสือเรียกเก็บเงินค่าที่ปรึกษางวดงานที่ 4
 • ส่งรายงานงวดที่ 4 ภายใน 15 กันยายน 2556
 • นำเสนองานงวดที่ 4 เพื่อผ่านความเห็นชอบ


      แผนงาน

กิจกรรม มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. จัดเตรียมความพร้อมและรายละเอียดขั้นตอนวิธ๊การดำเนินงาน     *                                  
2. จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan)       *                                
3. ส่งรายงานฉบับเบื้องต้น งวดที่ 1 (15 มกราคม 2556) * *                            

4. ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ

        * * * *                            
5. คัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงงาน         * *                        
6. ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (15 เมษายน 2556)                 * *                        

7. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลกากของเสียของโรงงาน

            * * * * * *                

8. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มกากของเสีย

                * * * * *                

9.ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (15 มิถุนายน 2556)

                  * *            

10. ดำเนินการเชิงปฏิบัติการสร้างคุณค่าเพิ่มกากของเสีย

                        * * * * * * * *        

11. จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการศึกษาฯ จำนวน 500 เล่ม

                        * * * * * * * *

12. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์งวดที่ 4 (15 กันยายน 2556)

                                * *